CLASSIC WORKS HQ

Nhà máy hiện đại rộng 14.000 m2 chứng kiến sự hợp nhất tất cả các hoạt động về chung một mái nhà, bao gồm 54 khoang, khu dỡ bỏ, khu động cơ và không gian đủ rộng cho 480 xe.