CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Cam kết Bảo mật
Chúng tôi tôn trọng tính riêng tư gắn với thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng được xử lý một cách bảo mật và an toàn. Cam kết Bảo mật này diễn giải cách thức mà Công ty TNHH Tập đoàn Pon Phú Thái Mobility và các công ty liên kết/công ty con của chúng tôi (chúng tôi nhắc đến các đơn vị này dưới dạng “Phú Thái”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi được cung cấp theo hợp đồng bán hàng, kế hoạch bảo trì hoặc tài liệu khác có liên hệ với Cam kết Bảo mật này.

Thu thập thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin định danh cá nhân mà khách hàng đặc biệt cung cấp một cách tự nguyện. Nhìn chung, chúng tôi thu thập các thông tin dưới đây, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

• tên, chức danh, ngày sinh, chứng minh nhân dân
• địa chỉ (địa chỉ nơi ở hoặc địa chỉ thư tín, địa chỉ làm việc và/hoặc địa chỉ kinh doanh),
• số điện thoại và fax,
• địa chỉ email, tài khoản mạng xã hội.

(“Dữ liệu Cá nhân”)

Ngoài Dữ liệu Cá nhân mà khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của khách hàng từ nhiều nguồn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các cuộc họp, sự kiện, hội nghị, hội thảo và các kênh truyền thông xã hội.

Mục đích

Chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích thực hiện, quản trị và quản lý các hợp đồng/thỏa thuận hoặc tài liệu liên quan khác giữa khách hàng và chúng tôi gắn với việc chúng tôi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ và nhằm mục đích phát triển kinh doanh, bao gồm:

• cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thích hợp cho khách hàng,
• liên hệ và thông tin với khách hàng liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc các thông báo, chương trình, sự kiện hoặc cập nhật khác mà khách hàng đã hoặc chưa đăng ký nhận,
• gửi cho khách hàng các tư liệu chào hàng, quảng cáo và tiếp thị, bao gồm mục đích quảng cáo cá nhân hóa hướng đến khách hàng,
• phân tích hiệu quả kinh doanh của chúng tôi, cải thiện và phát triển sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và cải thiện trang web của chúng tôi
• nhằm các mục đích tiếp thị và quảng bá khác được pháp luật cho phép.

Tiết lộ thông tin

Nhằm các mục đích nêu trên, thông tin của khách hàng có thể được tiết lộ cho các công ty liên kết và công ty con của chúng tôi (như được định nghĩa căn cứ theo luật Việt Nam hiện hành), chi nhánh, nhân viên của công ty liên kết và công ty con của chúng tôi; đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và đại lý của chúng tôi (trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam), bao gồm các đối tác kinh doanh cùng tham gia chào hàng, cung cấp, chuyển giao, phân tích, quản trị, cải thiện và cá nhân hóa sản phẩm và dịch vụ; các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, là các bên hỗ trợ chúng tôi trong việc chào hàng, cung cấp, chuyển giao, phân tích, quản trị, cải thiện và cá nhân hóa sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; các đơn vị quảng cáo và tiếp thị mà chúng tôi thuê để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo tất cả các bên được chúng tôi chuyển giao thông tin của khách hàng đều sẽ xử lý thông tin của khách hàng theo hướng an toàn và bảo mật.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan chức năng (nếu được yêu cầu bởi cơ quan liên quan) hoặc bên thứ ba nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để tuân thủ mọi quy định của luật Việt Nam hiện hành.

Lưu giữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ vẫn được lưu giữ nếu mục đích thu thập thông tin chưa chấm dứt.

Cập nhật, Chỉnh sửa hoặc Xóa

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập và xử lý. Khách hàng cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhập, điều chỉnh hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của khách hàng mà chúng tôi đã thu thập. Nếu chúng tôi được khách hàng thông báo rằng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của khách hàng mà chúng tôi đã thu thập đã không còn chính xác, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện những chỉnh sửa phù hợp dựa trên thông tin cập nhật mà khách hàng cung cấp.

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của khách hàng hoặc ngừng cung cấp Dữ liệu Cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba. Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu Cá nhân của khách hàng khỏi các hệ thống hiện hành của chúng tôi và/hoặc ngừng cung cấp Dữ liệu Cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba liên quan.

Xin lưu ý rằng sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của khách hàng về việc xóa Dữ liệu Cá nhân hoặc ngừng đăng ký nhận thông tin, tư liệu tiếp thị và quảng cáo từ chúng tôi, chúng tôi sẽ mất tối đa 20 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của khách hàng và thực hiện đề nghị này trên các hệ thống của chúng tôi. Do đó, khách hàng có thể vẫn tiếp tục nhận được tư liệu/thông tin tiếp thị từ chúng tôi trong thời gian chờ đợi.