ĐIỂM PHÁT WI-FI


Truy cập mục cài đặt kết nối trên xe từ phần cài đặt chung. Để kích hoạt tính năng Điểm phát Wi-Fi, hãy đẩy nút Hotspot sang bên phải để chuyển sang chế độ ON.

Click vào mục cài đặt Hotspot để xem mật khẩu được yêu cầu nhằm truy cập mạng Wi-fi trong xe..

Tìm hiểu thêm